Stichting Splinter is een provinciaal platform met als doelstelling:

“bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland”

Splinter komt op voor en behartigt de belangen van mensen met een minimuminkomen in de Provincie Zeeland. Zij pleit voor de erkenning van armoede en sociale uitsluiting als maatschappelijk probleem én voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een Zeeuws brede aanpak hiervan c.q. ondersteuning van mensen met een minimuminkomen in de provincie Zeeland.

Splinter stimuleert daartoe gemeenten en organisaties/instellingen om actief beleid te voeren en maatregelen, producten en/of diensten te ontwikkelen en beschikbaar te stellen én om zo goed mogelijk onderling  samen te werken bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland.Trots mogen we in Zeeland zijn op het Zeeuws Pact. Dit pact beoogt een Zeeuws brede aanpak van het Kindpakket: een  samenhangend pakket van initiatieven en regelingen voor ondersteuning van kinderen in Zeeland die geconfronteerd worden met (de gevolgen van) armoede. Op initiatief van Splinter is het Zeeuws Pact in 2015, in het bijzijn van de Nationale Kinderombudsman Marc Dullaert, door alle Zeeuwse gemeenten en diverse organisaties/instellingen ondertekent en in 2016 hebben zich hierbij nieuwe organisaties/instellingen aangesloten.

Website

Deze website bundelt, ten behoeve van een gezamenlijke en doelmatige inzet in Zeeland, kennis over en informatie voor ondersteuning van mensen met een minimuminkomen in de provincie Zeeland. De website verbindt gemeenten, organisaties/instellingen en mensen met een minimum inkomen in Zeeland.

De website biedt, met de per gemeente opgenomen sociale kaart, informatie over voorzieningen waarvan mensen met een minimuminkomen in hun eigen gemeente in Zeeland gebruik kunnen maken. Verder geeft het inzicht in de per Zeeuwse gemeente geldende (of in ontwikkeling zijnde) gemeentelijke regelingen c.q. algemene armoedebeleid en het specifiek op kind en armoede gerichte beleid en in de daaraan verbonden maatregelen en beschikbare producten en/of diensten voor (ondersteuning van) hun inwoners met een minimuminkomen.

Voor gemeenten, organisaties/instellingen en belangengroeperingen in Zeeland kan deze website tevens – naast bundeling van kennis en informatie – een functie vervullen voor onderlinge raadpleging en uitwisseling en daarmee als inspiratiebron voor elkaar dienen bij de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.