Bijdrage maatschappelijke participatie

Meerderjarige inwoners van de gemeente Hulst met een netto-inkomen op of juist boven bijstandsniveau kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor een bijdrage voor maatschappelijke participatie. Doel hiervan is dat inwoners met een relatief laag inkomen ook deel kunnen nemen aan maatschappelijke, sport- en cultuurevenementen.

Indien u een inkomen heeft tot 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen niet meer bedraagt dan de vermogensgrens van de bijstand, dan bestaat de mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen voor maatschappelijke participatie. De bijdrage maatschappelijke participatie bedraagt maximaal 100 euro per persoon en geldt voor een kalenderjaar. Alle gezinsleden komen voor de bijdrage in aanmerking.

De bijdrage voor maatschappelijke participatie is specifiek bedoeld voor kostensoorten in het kader van participatie, zoals: abonnement tijdschriften, boeken, bibliotheek, internetaansluiting, telefoonkosten, kabeltelevisie, kosten schoolreis, kaartjes voor toneel-, theater- en/of muziekuitvoeringen, bioscoop, excursies, busabonnement, sportschool (volwassenen).

De bijdrage dient u schriftelijk aan te vragen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier: aanvraagformulier minimabeleid uitgebreid.

Daarbij dient u aan te kunnen tonen dat u de kosten waarvoor u de bijdrage aanvraagt ook daadwerkelijk heeft gemaakt, bijvoorbeeld door het overleggen van aankoopbonnen en/of betalingsbewijzen.

Bijzondere bijstand

Iedereen heeft kosten voor bijvoorbeeld eten, drinken, kleding, huur, gas, water en licht. Dit zijn normale kosten die iedereen betaalt uit het maandelijkse inkomen. Ook dure zaken, zoals meubels, vloerbedekking, een televisie, een wasmachine en een babyuitzet zijn normale kosten die u in principe zelf betaalt. Hiervoor moet u sparen.

Het kan voorkomen dat u door bijzondere omstandigheden extra uitgaven moet doen en deze kosten niet zelf kunt betalen. Het gaat dan om extra kosten die niet iedereen heeft, maar die ú door individuele, bijzondere omstandigheden wél heeft. Dit zijn kosten die u niet uit uw maandelijkse inkomen kunt betalen. Via de bijzondere bijstand kunt u dan misschien in aanmerking komen voor vergoeding van deze extra kosten.

Iedereen die in de gemeente Hulst woont, kan bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is voor mensen met inkomen uit arbeid, pensioen, alimentatie, AOW, een (bijstands-)uitkering, enzovoorts. Het soort inkomen is dus niet van belang. De hoogte van uw inkomen en uw vermogen zijn dat wel.

Wanneer kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

  1. U krijgt de kosten nergens anders vergoed.
  2. Het moet om uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten gaan.
  3. Het moet om noodzakelijke kosten gaan.
  4. U moet de bijzondere bijstand vooraf aanvragen, dus voordat u noodzakelijke uitgave doet.
  5. U kunt de extra kosten niet zelf betalen.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt, kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand ligt namelijk op maximaal 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. Verder kijken we naar uw vermogen. Als uw vermogen hoger is dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm, dan wordt het meerdere volledig als draagkracht beschouwd. Dit houdt in dat u tenminste dit bedrag aan draagkracht zelf zal moeten betalen.

Als u bijzondere bijstand wilt ontvangen, moet u een schriftelijke aanvraag bij de gemeente Hulst indienen.

Collectieve aanvullende CZ zorgverzekering

Het “CZ Gemeente Extra Uitgebreid Pakket” is een voordelige collectieve ziektekostenverzekering, die de gemeente Hulst met CZ is overeengekomen. Deze zorgverzekering wordt ook wel ”de gemeentepolis” genoemd. Inwoners van de gemeente Hulst kunnen in aanmerking komen voor de gemeentepolis als het inkomen op of juist boven het geldende bijstandsnormbedrag ligt (tot maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm). Tevens dient men minder vermogen te hebben dan de vermogensgrens van de bijstand (Participatiewet).

De gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering is op maat gemaakt en biedt een extra uitgebreide dekking van zorgkosten, met name gericht op compensatie van de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten veelal hebben.

Bovendien kent de gemeentepolis een vergoeding van een groot deel van de eigen bijdragen CAK (WMO thuiszorg). De gemeente Hulst draagt voor een belangrijk deel bij in de kosten van de maandpremie van de aanvullende verzekering (2019 = € 22,50 premiebijdrage per maand) en CZ geeft een aantrekkelijke collectiviteitskorting op de basisverzekering (7%). Hierdoor is sprake van een aantrekkelijke zorgverzekering met een goede dekking en relatief laag tarief.

Als u aan de voorwaarden denkt te voldoen en geïnteresseerd bent in deelname aan de gemeentepolis, dan kunt u hiervoor terecht op de website www.gezondverzekerd.nl. Selecteer de gemeente Hulst en u krijgt alle informatie over de lokale gemeentepolis. U kunt daarbij desgewenst een vergelijk maken met allerlei andere zorgverzekeringen. Als u aan de gemeentepolis wil deelnemen, dan kunt u deze ook afsluiten via www.gezondverzekerd.nl. Uw bestaande zorgverzekering wordt dan meteen voor u opgezegd.

Dienstencheque

Een dienstencheque is goed voor het uitvoeren van een klus van maximaal één uur en kost 17,50 euro. Afhankelijk van de aard van de klus en de inzetbaarheid van de medewerkers worden de werkzaamheden door één of twee personen uitgevoerd.

De klusjes worden uitgevoerd door Hulst Werkt!. Zij verzorgen allerlei klussen, zoals bijv. licht tuinonderhoud, herstellen van straatwerk, klein transport met een busje of aanhangwagen, schilderwerk, herstelwerkzaamheden binnen/buiten, fietsreparaties, kleine verhuizingen, schoonmaakwerken zoals oprapen zwerfvuil, sneeuw ruimen, assistentie bij activiteiten, etc.

De dienstencheques zijn op verschillende locaties in de gemeente Hulst te koop, zoals de gemeentewinkel, De Blaauwe Hoeve, Ontmoetingscentrum De Lieve, kantoor Woonstichting (Hulst), Verzorgingshuis Sint Antonius (Kloosterzande), De Warande (St.Jansteen) en locatie Eeckenstein van Tragelzorg (Sint Jansteen), Slagerij Valent (Clinge), Gemeenschapscentrum Malpertuus (Clinge). Daarnaast kunnen de dienstencheques aangevraagd worden via www.gemeentehulst.nl .

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een financiële tegemoetkoming van de gemeente Hulst waarvoor u in aanmerking kunt komen als u tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd bent, al drie jaar of langer van een minimuminkomen leeft (tot max. 110% van het bijstandsniveau), niet meer vermogen bezit dan u voor de bijstand mag hebben en gelet op uw omstandigheden geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. Deze laatste voorwaarde houdt o.a. in dat u slechts in aanmerking komt voor de toeslag als u de afgelopen jaren aantoonbaar niet in staat bent geweest tot het verrichten van regulier betaalde arbeid.

De individuele inkomenstoeslag is vrij besteedbaar, maar is in principe bedoeld voor vervangingsuitgaven, zoals de aanschaf van een koelkast, bankstel of wasmachine. U kunt de individuele inkomenstoeslag eenmaal per kalenderjaar aanvragen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke leefsituatie.

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  • voor een alleenstaande € 350,00;
  • voor een alleenstaande ouder € 450,00;
  • voor gehuwden € 500,00.